• گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
  • گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
  • گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
  • گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
  • گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
  • گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
  • گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
  • گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمانگزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمانگزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمانگزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمانگزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمانگزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمانگزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمانگزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان
اختصاصی عصر نمایشگاه :

گزارش تصویری یک روزمانده تا برگزاری نمایشگاه خودرو کرمان

عصر نمایشگاه: هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو و تجهیزات وابسته کرمان از فردا به مدت ۴ روز در مرکز نمایشگاه های بین المللی استان کرمان با حضور خودرو سازان داخلی و خارجی آغاز بکار می کند.

 

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany