• گزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان
  • گزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان
  • گزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان
  • گزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان
گزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهانگزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهانگزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهانگزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان
اختصاصی عصرنمایشگاه

گزارش تصویری افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان

عصر نمایشگاه: دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان با حضور مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی کشور و ییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر مدیران کشوری و استانی عصر امروز افتتاح شد.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany