• گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش
  • گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش
  • گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش
  • گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش
  • گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش
  • گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش
  • گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش
گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیشگزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیشگزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیشگزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیشگزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیشگزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیشگزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش
اختصاصی عصرنمایشگاه :

گزارش تصویری افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه نفت و انرژی کیش

عصر نمایشگاه: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش ( KISH ENEX )باحضور معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران افتتاح شد.

 

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany