• گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراین
  • گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراین
  • گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراین
  • گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراین
  • گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراین
  • گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراین
گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراینگزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراینگزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراینگزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراینگزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراینگزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراین
اختصاصی عصر نمایشگاه(۲۸)

گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه ایران در اوکراین

عصر نمایشگاه: نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در اوکران افتتاح شد و تا ۲۵ شهریور ادامه دارد.

....

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany