• بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
  • بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاهبازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه
اختصاصی عصر نمایشگاه(۲۹)

بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه

به گزارش عصر نمایشگاه: هیئت تجاری ایران و به همراه هیئت اوکراین از نمایشگاه توانمندی های ایران در اوکراین بازدید کردند.

بازدید هیئت های تجاری ایران و اوکران از نمایشگاه

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany