• بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای کشور
  • بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای کشور
بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای کشوربازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای کشور

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای کشور

به گزارش عصر نمایشگاه: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سینا و علی آذری جهرمی فرزندان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای کشور بازدید کردند.

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای کشور

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany