• گزارش تصویر اهدای جایزه عکس برتر نمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاه
  • گزارش تصویر اهدای جایزه عکس برترنمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاه
  • گزارش تصویر اهدای جایزه عکس برترنمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاه
  • گزارش تصویر اهدای جایزه عکس برترنمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاه
گزارش تصویر اهدای جایزه عکس برتر نمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاهگزارش تصویر اهدای جایزه عکس برترنمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاهگزارش تصویر اهدای جایزه عکس برترنمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاهگزارش تصویر اهدای جایزه عکس برترنمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاه

گزارش تصویر اهدای جایزه عکس برتر نمایشگاهی توسط ماهنامه نمایشگاه

عصر نمایشگاه- ماهنامه نمایشگاه به عنوان رسانه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران هر ماه عکس های برتر نمایشگاهی را مورد کاوش قرار میدهد و بهترین تصاویر ثبت شده در خبرگزاری ها و سایت های خبری را اتتخاب کرده و ضمن انتشار عکس های برتر به بهترین عکس هر ماه جوایزی را اهدا می کند.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany