• گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
  • گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران
گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایرانگزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران

گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران

عصر نمایشگاه- نشست مشترک تجاری ایران و روسیه با حضور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ، واچسلاو وولودین رییس مجلس دوما روسیه، مسعود خوانساری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، اسدالله عسگر اولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه و جمعی از تجار و بازرگانان دوطرف در محل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران آغاز به کار کرد.

گزارش تصویری نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در اتاق بازرگانی ایران

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany