• نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
 • نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها
نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکهانمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها

نمایشگاهی برای دوستداران دنیای زیبای عروسکها

عصر نمایشگاه- دوستداران دنیای زیبای هنر کودک از دیروز شاهد گشایش یک نمایشگاه عروسکی بودند که به ابتکار بنیادها و موسسات ایرانی و نیز سازمان مورد حمایت یونسکو دایر شد.نمایشگاهی به نام «عروسک در گذر زمان» که در آن عروسک های ثبت ملی شده توسط ایکوم و بنیاد رودکی در برج آزادی تهران برای شهروندان به نمایش درآمد

به گزارش پایگاه  خبری «عصر نمایشگاه» به نقل از ایران آنلاین، گفتنی است شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) یک سازمان بین‌المللی و غیردولتی است؛ سازمانی که به منظور پیشبرد منافع موزه‌شناسی، نظام‌‌مندی خاصی را درخصوص مدیریت و عملکرد آن تدوین کرده و در 5 سپتامبر 1989 راه‌اندازی شده است.ایکوم زیر نظر یونسکو است.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany