• گزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازی
  • گزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازی
  • گزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازی
  • گزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازی
  • گزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازی
گزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازیگزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازیگزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازیگزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازیگزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازی

گزارش تصویری تقدیر اسفهبدی از اعضای انجمن غرفه سازی

به گزارش عصر نمایشگاه: مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران از اعضای انجمن غرفه سازی برای برگزاری مراسم روز جهانی نمایشگاه ها تقدیر نمودند.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany