• گزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستایی
  • گزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستایی
  • گزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستایی
  • گزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستایی
  • گزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستایی
گزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستاییگزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستاییگزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستاییگزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستاییگزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستایی

گزارش تصویری نمایشگاه توانمندسازی روستایی

عصر نمایشگاه- نمایشگاه توانمندی های روستایی به همت مدیر کل امور روستایی و به مناسبت روز دهیار در محل استانداری به مدت چهار روز برگزار شده است.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany