• گزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران
  • گزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران
  • گزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران
  • گزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران
  • گزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران
گزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایرانگزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایرانگزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایرانگزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایرانگزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران

گزارش تصویری جلسه مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران

عصر نمایشگاه - نشست مجمع عمومی انجمن برگزار‌کنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با موضوع انتخابات هیات مدیره در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany