• گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
  • گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبولگزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول
اتومکانیکای استانبول ۲۰۱۹ (۱۰)

گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول

عصر نمایشگاه - در نخستین روز از نمایشگاه اتومکانیکا استانبول ۲۰۱۹، محمود احمدی، کنسول اقتصادی سفارت ایران در ترکیه از غرفه های ایرانی حاضر در نمایشگاه بازدید کرد. در این بازدید، محمودی با اشاره به توانمندی های بازار ترکیه، راهکارهای مساعدت با قطعه سازان کشورمان برای حضور پررنگ تر در بازار این کشور را تشریح کرد.

گزارش تصویری بازدید کنسول سفارت ایران از اتومکانیکا استانبول

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany