چهارمین نمایشگاه اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود

عصر نمایشگاه- چهارمین نمایشگاه «خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان» با هدف تجاری سازی فناوری و ایجاد شرکتهای زایشی، توسط مرکز رشد فناوریهای پیشرفته دانشگاه شریف برگزار می شود.

چهارمین نمایشگاه اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود